Идиев Х. У,

Сотсиология

  • Сотсиология

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Сотсиология
Муаллиф: Идиев Х. У,
Соли нашр: 2006
Теъдоди саҳифаҳо: 181
Бо мурури мураккаб шудани идоракунии равандхҳои ичҷтимоӣи ва дарки зарурияти такя кардан ба маълумотҳхои санчҷидашуда хҳини ба танзим даровардани онхҳо таваҷҷӯҳи кулли чҷомеахҳо дар замони муосир ба дастовардхҳои илми сотсиология беш аз пеш меафзояд. Амалан ин дар он тачҷассум меѐбад, ки имруз ҷомеаҳои пешрафтаи дунѐ бидуни омузиши пешакии чҷараѐни хҳодисахҳои чҷамъиятӣи, ки аслан самти онҳоро манфиату арзишхҳои аъзоѐни ҷомеа, ки дар навбати худ аз афроди худмухтор, гурӯҳҳои иҷтимоӣ иборатанд, кқабули кқарорҳхо ва пебинию тарҳрезии самти инкишофашонро тасаввур намекунанд. Мушохҳидаи дарки чунин зарурат дар ҷомеаҳои ибтидои ва бештар хусусияти кишоварзӣи дошта одатан мушкил аст, зеро муайян кардани равандҳои иҷтимоӣ дар онҳо сахт бо иродаи пешвоѐни умумиятхҳои иҷтимоӣ вобаста буд ва таъсири афрод дар алоҳидагӣ ба ин ҷараѐн маҳдуд буд. Инро метавон чунин тафсир ҳам намуд, ки ташаккули муносиботи ҷамъиятиро дар ин маврид пайравӣ аз арзишҳои кулан руи урфу одат ва анъанаҳо кқарордошта муайян менамуданд на эътирофи ҳуқуқу манфиатҳои табақаҳои гуногун.