Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Ғуломон.Қисми якӯм

Устод Садриддин Аӣнӣ дар таърихи адабиёти муосири тоҷик ҳамчун шоири бузург, нависандаи забардаст, рӯзноманигор, забоншиноси варзида ва олими намоён маълуму машҳур буда, аз барҷастатарин шахсияти фарҳангии халқи тоҷик ва асосгузори адабиёти муосири тоҷик шинохтаву эътироф гардидааст. Садриддин Аӣнӣ 15-уми апрели соли 1878 дар яке аз деҳаҳои хушманзараи Соктареи тумани Ғиждувони аморати Бухоро таваллуд ёфтаааст. Гузаштагони Аӣнӣ аз аҳли кишоварзон будаанд. Аз сабаби сахтии рӯзгор ба касбҳои бофандагиву сангиосиётарошӣ низ машгул будаанд. Устод Аӣнӣ муаллифи асарҳои зиёди насрӣ мебошад. Яке аз асарҳое, ки дар эҷодиёти Аӣнӣ ҳам аз ҷиҳати ҳаҷм ва ҳам аз нигоҳи мазмуну мундариҷа мавқеи муҳимро ишгол менамояд, ин романи «Ғуломон» мебошад. Романи «Ғуломон» аз панҷ қисм иборат буда, ҳаёти зиёда аз 100-солаи сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми меҳнаткаши Осиёи Миёна ва манзараҳои ғуломфурӯшии ибтидои асри Х1Х-ро инъикос менамояд. Қаҳрамонони марказии асар, аксаран, ғуломон ва насли онҳо ба шумор мераванд.

Муфассал »

Меҳр ва муштарӣ

Маҷмӯаи мақолаҳои мазкур заҳамоти адабиётшиносии муаллифро дар бар гирифта, он ба паҳлӯҳои норавшани адабиёти классикии форс-тоҷик ва аз нигоҳи имрӯз равшанӣ андохтан ба иддае аз онҳо бахшида шудааст. Баҳсҳои муаллиф дар атрофи матншиносии осори бозмондаи устод Рӯдакӣ ва мушкилоти он, одоб ва ҳунари номанигорӣ дар «Шоҳнома», баҳодиҳии илмӣ ба рӯзгору осори Асадии Тӯсӣ, андешаҳо атрофи осори Аттори Нишопурӣ, Ҷалолуддини Румӣ, Амир Хусрав, Ҷомӣ ва Навоӣ, таҳқиқи тоза доир ба Мазмуни Зарободӣ, Абдулҳайи Муҷахарфӣ, Аллома Иқболи Лоҳурӣ аз он ҷумлаанд. Китоб барои омӯзишу пажӯҳиши адабиёти классикии форс-тоҷик, ҳам ба доираи васеъи хонандагон, ҳам ба муҳаққиқони ватаниву хориҷии соҳа, ҳам барои устодони адабиётшинос ва ҳам барои донишҷӯёни бахши забону адабиёт ва шарқшиносӣ аҳамияти вижа дорад.

Муфассал »

Тавсияҳо оиди биотехнология ва селексияи картошка

Ин тавсиянома бо дастгирии Филиали ташкилоти ҷамъиятии интиқоли технологияҳои иттилоотии умумиҷаҳонӣ дар Тоҷикистон (ФТҶИТИУТ) дар ҳамкорӣ бо доктори илмҳои аграрӣ Ли Чунг Сик, олимони Озмоишгоҳи биологияи молекулавӣ ва биотехнологияи Институти ботаника, физиологиф ва генетикаи растании Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ташкилоти ҷамъиятии «Тухмипарвар» ба табъ расидааст.

Муфассал »

Навгониҳо

Ғазалиёт

Алӣ Авҳадуддин Анварӣ яке аз чеҳраҳои намоёни адабиёти классикии тоҷик ба шумор рафта, бо эҷоди қасоид, қитаъот, маснавӣ ва ғазалиёти дилангези худ намунаи беҳтарини адабиёти классикиро муаррифӣ менамояд. Дар ин китоб мунтахабе аз ашъори шоирони маъруфи нимаи аввали асри ХI тоҷику форс Унсурӣ, Фаррухӣ,Манучеҳрӣ, Асҷадӣ, Ғазоирӣ, ки дар аҳди Ғазнавиён зиндагӣ карда, сабку равиши шоирии устод Рӯдакиро идома додаанд, ҷой дода шудааст. Маҷмӯа хонандагонро бо навъҳои гуногуни маъмули ашъори ин давра ошно менамояд.

Муфассал »

Каӣковус ва Деви сафед

Дар он рӯзи зебои баҳор, ки ҳама ҷо пур аз гулу овози булбул буд, ҳунармандони зиёде ба меҳмонии қаср даъват шу- да буданд. Паҳлавонону бузургон бо либосҳои аб- решимии зебо давр то даври толори кох нишаста буданд. Суфраҳои пур аз мева, ғизоҳои лазизу ан- воъи шарбатҳо буд. Кайко- вус бо ғурур бар тахти шоҳӣ нишаста буд ва тоҷи тилоии зебои пур аз нигинҳои ёқуту зумуррад бар сар гузошта буд

Муфассал »

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ ҷилди 1

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳои забони тоҷикиро фаро гирифта, аз лиҳози сохтор калимаву таркиб ва истилоҳоти ҳам давраи классикии инкишофи забон ва ҳам давраи муосири рушди онро дар бар гирифтааст. Дар охири фарҳанг мифтоҳи арабӣ замима шудааст. Фарҳанг барои истифодаи доираи васеи хонандагон пешбинӣ мешавад.

Муфассал »

Оммавӣ

Молия

Дар китоби дарсии «Молия» моҳият ва вазифаҳои мо­лия дар асоси таҳлили ақидаҳои олимон баррасй шуда, назарияи онҳо ва нақши молия дар рушди иқтисодиёт ва соҳаи иҷтимоиёт дар шароити таъмини устуворию рушди баланди иқтисодиёт нишон дода шудааст. Ҷои махсус ба рушди сохди муносибатҳои молиявӣ ҷудо карда шудааст, ки дар он системаи молияи давлатӣ (қарзи давлатӣ), молияи корхонахои шакли гуногуни моликият ва хочагидорӣ (молияи фаъолияти соҳибкорӣ, молияи хочагии дехконӣ) ҷудо карда шудаанд.Дар китоб аввалин бор шуда рушди молияи Тоҷикис­тон дар марҳалаҳои гуногун ва барқароршавии он дида баромада шудааст.Китоби «Молия» барои донишҷуён, аспирантону унвончуёни мактабҳои олии иқтисодӣ ва доираи васеи хо- нандагони ба масъалаҳои молия сарукор дошта, пешниҳод карда мешавад

Муфассал »

Баҳисобгирии бухгалтери дар муассисаҳои буҷетӣ

Китоби дарсӣ фарогири омӯзиши масъалаҳои мубрами муассисаҳои буҷетии кишвар ва муассисаҳои тобеи онҳо мебошад. Дар китоби мазкур масоили вобаста ба сохтори муҳосиботи муассисаҳои буҷетии кишвар, аз ҷумла асосҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ, баҳисобгирии воситаҳои асосӣ, баҳисобгирии захираҳои моддӣ, ҳисобгирии меҳнат ва музди он, ҳисобгирии воситаҳои пулӣ ва маблағгузории молиявӣ, ҳисобгирии ҳисоббаробаркунӣ бо дебиторҳо, ҳисобгирии ӯҳдадорӣ, ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ, ҳисобгирии соҳибкорӣ ва дигар фаъолиятҳое, ки даромад меорад, ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда, ҳисобгирии амалиетҳо оид ба таври марказонидашуда таъмин намудани муассисаҳои буҷетӣ бо маводҳои арзишнок, ҳисобгирии маводҳои арзишнок, ки ба ташкилот тааллуқ надорад ва ҳисоботи муассисаҳои мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор ёфтаанд. Китоби дарсии зикргардида барои донишҷӯёни макотиби таҳсилоти ибтидои, миёна ва олии касби соҳаи омӯзгорӣ, тандурустӣ, фарҳанг, шунавандагони курсҳои бозомӯз ӣ ва роҳбарони муассисаҳо ва ташкилотҳоибуҷетӣ пешниҳод мегардад.

Муфассал »

Девони дил

"Девони дил"-и Шоири халқи Тоҷикистон,барандаи ҷоизаи байналхалқии"Нилуфар" Лоиқ Шералӣ асосан ишқияҳои солҳои гунонгунофаридаи муаллифро фаро гирифтаааст. Як қисми шеърҳо аз бойгонии шоир ҷамъ оварда шудаанд, ки бори нахуст пешкаши хонандагон мегарданд. Китоб ба муносибати 65-солагии устоди зиндаёд таҳия шудааст.

Муфассал »

Чӣ хонем?