Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Абӯрайҳони Берунӣ

Абӯрайҳони Берунӣ яке аз нобиғаҳои алами илми Мовароуннаҳр ва Хуросон мебошад, ки дар асри X зиста дар соҳаҳои гуногуни илмҳои дақиқ, дар таърих, этнография ва адабиёт асарҳои гаронбаҳои зиёде навишта, дар бисёр соҳаҳои илм аввалин роҳкушо буда, ба хазинаи дониши замони худ ҳиссаи басо арзандае ҳамроҳ кардааст. Соли 1972 халқҳои Иттифоқи Советӣ ва тамоми башарияти прогрессив ҳазорсолагии ин донишманди ҷаҳоншумулро ҷашн гирифт. Ин рисола дар бораи ҳайёт ва муҳимтарин асарҳои то ба замони мо маҳфузмондаи ин олими бузург мухтасар маълумот медиҳад.

Муфассал »

Домони абр

Маҷмӯаи шеърҳо

Муфассал »

Сабоҳи мардон

Шеърҳои Алидоди Чароғабдол ойинаи дили софи ўст, ки ишқи поки Ватан дар ў партав афканда.

Муфассал »

Навгониҳо

Гиряи хирс

Ҳикоя

Муфассал »

Ҳунармандони Бадахшон

Санъати мусиқии мардуми Бадахшон бо гуногунрангию мазмунифодакунии хеш ба қарнҳои хеле қадим ҳамбастагии маънавиеро доро мебошад. Чи тавре аз маъхазҳои адабию фарҳангӣ маълум муносибатҳои маданӣ-маърифатии ин мардуми куҳанбунёд таввасути забон ба авастои муқаддас иртиботи қавӣ дошта, аз санъати мусиқии қадимаи худ огоҳӣ медиҳад.

Муфассал »

Фарҳанги ибораҳои рехта ҷилди якӯм

Дар «Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ» наздики ҳашт ҳазор ибораи рехта ё ин ки ибораҳои фразеологӣ ба монанди «Мурч хӯрондан», «Ҳасан за­дан», «Ба сари касе, чизе об рехтан» ва як қисм зарбулмасал ва мақолҳо дар асоси мисолҳои бисёре аз адабиёти бадеии давраи советӣ маънидод карда шудаанд.

Муфассал »

Оммавӣ

Наҷотбахши миллат

Китоб ба 60-солагии зодрӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва 20-солагии фаъолияти ӯ дар мақоми сарвари давлат бахшида шудааст. Дар ин китоб бар асоси сарчашмаҳои дақиқ саъю кӯшишҳои бениҳоят бузурги сарвари Тоҷикистон дар кори истиқрори сохти давлатии ҷумҳурӣбозгашти гурезагон ва муҳоҷирони иҷборӣ, қабули Конститутсияи кишвар, ҳамчунин ба даст овардани сулҳу ризояти миллӣ дар ҷомеаи тоҷик инъикос ёфтааст. Китоби мазкур дар бораи Президент Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои душвортарини давраи пас аз ҷанги шаҳрвандӣ, фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ,ки натиҷаи он Созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ дар кишвар мебошад,ҳамчунин ислоҳоти сиёсиву иқтисодӣ,рушди фарҳанг ва робитаҳои байналмилалии кишвар нақл мекунад.

Муфассал »

Завол

Роман

Муфассал »

Асосҳои фаъолияти бонкӣ

Модули таълимӣ барои омузгорон ва тренерхо, кормандони сохаи бонкдорӣ ва ташкилотхои карзии хурд, аспирантон ва до- нишчуёни макотибхои олии ихтисоси “Фаъолияти бонкӣ”, ки аз руи низоми кредита тахсил менамоянд, тавсия карда шудааст. Дар он масъалахои назариявию амалии фаъолияти бонкӣ, мавкеъ, мохият ва асосхои хукукию ташкилии муассисахои кар- зӣ, низоми бонкии Чумхурии Точикистон ва такмилёбии он, тан- зим ва вазифахои асосии фаъолияти бонкӣ, тачрибаи боикхои ватанӣ ва хоричӣ оиди фаъолияти бонкхо гирд оварда шудаанд. Барнома дар асоси тачрибаи назариявӣ ва малакаи амалии бисёрсолаи муаллифон тавлид гардидааст

Муфассал »

Чӣ хонем?